Курстун аталышы: Кыргыз тилин үйрөнөбүз

Курстун жетекчиси: ф.и.к., доц. Т. Ж. Асирдинова, ф.и.к., доц. У. Кадыркулова

Тел. электрондук почтасы:  0771394688 asirdinovat@iksu.kg; тел: 0556281271, элект. почтасы: kadyrkulovau@iksu.kg