2015-2017

Бул курс англис тили боюнча базалык билими бар, бирок суйлошуу учурунда кыйынчылыктарга дуушар болуп жургон студенттерге арналат. Алар бул курска катышуу аркылуу англис тили оз тили болуп эсептелинген адамдардын катышуусу менен аткарылган диалогдорду угуп, турдуу конугулорду камтыган чет тилинде жарык коргон газетадагы материалдар жана адабий тексттер менен иштеп ар турдуу кептик иш аракеттерге багытталган коммуникативдик практиканы жургузо алышат.

Аудиториялык иш аткаруу учурунда студенттер кептик тоскоолдуктарды арттыруучу конугуулорду иштешсе, оз алдынча иштерди аткаруу учурунда чыгармачылык менен иштоону талап кылуучу тапшырмаларды жасоо аркылуу алган билимин бышыктай алышат.

Ошонун негизинде бул курстун угуучусу англис тилинде суйлошуудо кездешуучу кыйынчылыктарды жене алат.