1. Математиканы окутуунун методикасы  - окуу  предмети катарында кабыл алынган математика курсу жана ар түрдүү курактагы окуучуларга математиканы окутуу процессинин закон ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илим болуу менен бирге келечектеги мугалимдерди – студенттерди жалпы билим берүүчү орто мектептерде, жана ар кандай профилдеги мектептерде жана класстарда математиканы окутууга даярдоо багытталган.

2Математиканы окутуунун методикасы” дисциплинасынын максаты: Студенттерди-келечектеги мугалимдерди жалпы билим берүүчү мектептердин гимназиялардын, лицейлердин жана орто профессионалдык мектептерде окуучуларды математиканы окутууга даярдоо.

3.« Математиканы окутуунун методикасы »  курсунун маселелери:

  • жаңы педагогикалык технологияларды киргизүү, жеке адамга багыттап окутуу, гуманизация, дифференцирленген окутуу менен тыгыз байланышта болгон азыркы учурдагы мектептик математикалык билим берүүнүн негизги багыттарын терең түшүнүүнү калыптандыруу;
  • курчап турган чыныгы дүйнөдөгү таанып билүү жана окуп үйрөнүү үчүн зарыл болгон математиканын негизги идеялары, методдору жөнүндөгү элестетүүлөрдүн өсүп-өнүгүшүн камсыз кылуу;
  • жалпы билим берүүчү азыркы мектептерге математика мугалими катарында натыйжалуу иш алып баруу үчүн психологиялык, окуу таанып-билүүчүлүк ишмердүүлүгүн, адекваттуулугун математика боюнча окуу процессинин структуралоону үйрөтүү;
  • окуу ишмердүүлүктөрдү проекциялооону камсыз кылуу үчүн окуу процессин башкаруунун инструменттерин туура тандап алууну окутуу;
  • математиканы окутуунун  методикасы багытында илимий изилдөө ишмердүүлүктү аткара билүүгө үйрөтүү.